Софтуер за таксуване

Система за отчитане и наблюдение на телефонниа трафик BD TAX – Hicom.

Телефонните учрежденски централи SIEMENS имат пълен набор от функции чрез които се извършва мониторинг на проведените телефонни ценрали . 

Програмата BD TAX – Hicom се инсталира на компютър на базата на Access и приема, обработва, съхранява информацията, подавана от телефонната централа. На базата на натрупаната информация, системата сравнява текущите състояние на разходите за всеки един абонат, с предварително зададените лимити и при необходимост препрограмира телефонната централа, с цел намаляване на експлоатационните разходи.

Съвремените електронни централи дават подробна информация за всеки проведен телефонен разговор като набран номер, продължителността му, използваната вътрешна и външна линия, идентификационен номер на абоната и др. Тази информация се съхранява в централизирана база данни. Това дава възможност да се получава винаги точна и актуална справка за разходите за гласова комуникация, както и да се направят съответните отчети по отдели, групи,абонати и т.н.


С помощта на BD TAX – Hicom”, администраторът на телефонната централа може да следи текущото и състояние на разходите. Той задава определени лимити на отделните абонати или групи от абонати. Основното качество на системата е, възможността за автоматична обратна връзка с чрез която при превишаване на даден лимит центалата се препрограмира и дадения абонат или група от абонати бива временно лишен от право на достъп до определни ресурси, чиито лимит е превишен. В този случай се изисква намеса на администратора на системата, който променя лимитите след разпореждане на отговорен ръководител. По този начин може да се предотврати прекомерното използване на ресурсите на централата от недобросъвестни лица още преди изтичане текущия месец.