Unify OpenStage 10T

• 3 функционални бутона; 
• 2 бутона + и – за регулиране силата на звънене

 Ръководство